Dansend op Wolken
Medisch Pedicure & Beauty Salon

Algemene voorwaarden en AVG policy 


Algemene voorwaarden van: Dansend op Wolken – Medisch Pedicure & Beauty salon  

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Dansend op Wolken – Medisch Pedicure & Beauty salon (v.a. hier DOW) en een cliënt waarop DOW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. Inspanningen DOW 
DOW zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. DOW zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan DOW melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DOW het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag DOW de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
DOW moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Betaling
DOW vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. DOW vermeldt

prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en/of op de website .

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

                                                                                          
5. Personeel in de praktijk
DOW  heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien DOW dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. 
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van DOW  niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door DOW.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet DOW vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan DOW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
DOW neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. DOW behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’)  

DOW zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
DOW is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DOW verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid
DOW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  DOW  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
DOW is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
DOW geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.

Deze garantie vervalt indien:
v De cliënt andere producten dan de door  DOW geadviseerde heeft gebruikt.
v De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
v De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
v De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 
10. Beschadiging & diefstal
DOW heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. DOW meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch en /of schriftelijk gemeld worden aan DOW. 
DOW moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal DOW de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit telefonisch en/of schriftelijk kenbaar maakt. Indien DOW  en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of de geschillencommissie van provoet.


12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft DOW het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
13. Recht 
Op elke overeenkomst tussen DOW en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


AVG Privacy Policy

Pedicure Salon Dansend op Wolken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Salon Dansend op Wolken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;


  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als Pedicure Salon Dansend op Wolken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Salon Dansend op Wolken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon Dansend op Wolken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht;

-         BSNnr;

-         Relevante medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Salon Dansend op Wolken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.